in

Bolesť

1. Až pod údermi kladiva osudu, v bielej žiare utrpenia, z neho nadobúda život formu a tvar. (V.E.Frankl)

2. Osud, ktorý človek pretrpí, má práve ten zmysel, aby bol utváraný – tam kde je to možné – po druhé, aby bol nesený – ak je to nutné. (V.E.Frankl)

3. Až vtedy, keď už človek nemá vôbec žiadne možnosti realizovať tvorivé hodnoty, až keď naozaj nie je schopný osud utvárať, až potom môžu byť realizované postojové hodnoty, až potom má zmysel „vziať na seba svoj kríž“. (V.E.Frankl)

4. Vy ste všeličo vykonali vo svojom živote, ale i zo svojho utrpenia ste urobili to najlepšie. V tomto smere ste pre našich pacientov vzorom. Gratulujem vašim spolupacientom, že si z vás môžu vziať príklad. (V.E.Frankl)

5. Zdanlivo negatívne stránky ľudskej existencie, predovšetkým triáda, v ktorej sa spájajú utrpenie, vina a smrť, môžu byť premenené tiež v niečo pozitívne, vo výkon, no len vtedy, keď sa k nim pristúpi so správnym postojom a zameraním. (V.E.Frankl)

6. Bez úsilia a ochoty zakúsiť bolesť a úzkosť nevyrastie nikto, nikto nedosiahne niečoho cenného. (E.Fromm)

7. Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné. (E.Fromm)

8. Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú. (Goethe)

9. Zlá, ktoré nás tiesnia v tomto živote, nútia nás ísť k Bohu. (sv.Gregor Veľký)

10. Boh, ktorý prevyšuje ľudské myšlienky a súdi inými kritériami, je schopný dať do svojich spásonosných plánov aj bolesť. (Günthör IIa 22)

11. A keď sa ho sedliačik opýtal, prečo plače, pútnik povedal: Pretože mám slzy. (V.Holan)

12. Keby si zo srdca uvažoval aj o budúcich pekelných alebo očistcových trestoch, myslím, že by si vďačne znášal námahu a bolesť. (Kempenský)

13. Niet na svete nikoho bez nejakého trápenia alebo súženia, čo by bol hneď kráľ alebo pápež. (Kempenský)

14. Kto sa má lepšie? Iste len ten, kto vládze pre Boha trpieť. (Kempenský)

15. Nemôžeš mať veru dvojaké radosti: veseliť sa na tomto svete a potom kraľovať s Kristom. (Kempenský)

16. Hneď cítime a zvažujeme, čo nám prichodí znášať od iných, ale nepozorujeme, koľko znášajú druhí od nás. (Kempenský)

17. Či sa nazdávaš, že synovia sveta netrpia nič, alebo len málo? Takého človeka nenájdeš, hoci by si vyhľadal najvyšších rozkošníkov. (Kempenský)

18. Utrpenie je skúškou ohňa pre ľudí i pre náboženstvá (Keppler)

19. Bolesť je skúškou ohňa pre kresťanstvo. (bl.Kolping)

20. Utrpenie je drevo, ktoré udržuje oheň Božej lásky. (sv.Leonard)

21. Doteraz ste vôbec nerozjímali o Kristovom utrpení. Skúste to a uvidíte, že jarmo Božie milovaných bolestí stane sa sladkým. Trpíte, pretože nechcete trpieť. Prijmite túto bolesť, obetujte ju Bohu a on ju zmierni. Vaše povolanie je jasné: máte sa obetovať za iných, naprávať urážky, ktoré ste vy nezapríčinili, pestovať lásku v jej najvznešenejšom a naozaj božskom obsahu. (sv.Lidvína)

22. Z prostriedku prameňa pôvabov tryská niečo horkého, čo nás skľučuje uprostred samých kvetov. (T.Lucretius)

23. Nič nie je také nešťastné ako človek, ktorý ešte nikdy netrpel. (J.Maistre)

24. Každá bolesť, ktorá nikomu nepomáha, je absurdná. (A.Malraux)

25. Utrpenie prenasledovanej cirkvi je jediným majetkom, ktorý má cirkev a ku ktorému sa môže hlásiť. Ak na to zabudne a ak zamení obranu tohoto bohatstva za obhajobu svojich inšitúcií, je to vždy jej tragédia. (I.Medek)

26. Človek, ktorý sa bojí utrpenia už trpí tým, že sa bojí. (M.de Montaigne)

27. Toto je moja najhoršia skúsenosť: bolesť nerobí z väčšiny ľudí velikánov, ale ľudkov. (Morgenstern)

28. Mnohé dobré duše milujú svojho blížneho len vtedy, keď je biedny, chorý, keď je v agónii; skrátka, keď sú si isté svojou vlastnou prevahou. (U.Ojetti)

29. Odklad uspokojenia je spôsob rozvrhnutia strastí a slastí života tak, aby sme zväčšili slasť, preotože sa najskôr vyrovnáme s bolesťou a máme ju teda za sebou skôr. Bez tejto schopnosti nie je možné rozumne žiť. (M.S.Peck)

30. Popieranie utrpenia je lepšou charakteristikou choroby než jeho prijatia. (M.S.Peck)


31. Jedným z merítok veľkosti človeka – a možno tým najlepším – je jeho schopnosť trpieť. Na druhej strane, čo je paradoxné, sú práve veľkí ľudia schopní sa skutočne radovať. Budhisti majú sklon prehliadať Budhovo utrpenie a kresťania zabúdajú na Kristovu radosť. (M.S.Peck)

32. Odmenou za každý pohyb a rast v ktoromkoľvek rozmere je nielen radosť, ale i bolesť. Plne prežitý život je vždy plný bolesti. Jedinou alternatívou však je nežiť plne, alebo nežiť vôbec. (M.S.Peck)

33. Cítim, že ruka Božia sa odo mňa vzďaľuje, keď už netrpím. (bl.Peter Jeremiáš)

34. Nešťastie, ktoré nás pozdvihne vyššie, môžeme smelo pomenovať, že to je ušľachtilé nešťastie. (Brod)

35. Existujú tak strašné útrapy a tak hrozné nešťastia, že sa neodvažujeme na ne ani pomyslieť, pretože sa trasieme už pri pohľade na ne; ale ak nás postihnú, zistíme, že sme silnejší, ako sme si vedeli predstaviť; pochytíme sa za pasy s naším nešťastím a zachováme sa lepšie ako sme očakávali. (J.Bruyére)

36. Smútok: apetít, ktorý nenasýti žiadne nešťastie. (É.Cioran)

37. Kto dokáže všetko pretrpieť, môže si trúfnuť na všetko. (L.Clapiers)

38. Bez utrpenia by nejestvovalo zľutovanie. (P.Claudel)

39. Skutočne sympatizujeme len s tými druhmi nešťastia, ktoré sme sami prežili. (C.Diane)

40. „Avšak veriť v ukrižovaného Syna znamená „vidieť Otca“, znamená veriť, že vo svete jestvuje láska, a že táto láska je mocnejšia než akékoľvek zlo, do ktorého je človek i celé ľudské pokolenie, taktiež aj svet zapletený. (DiM 7, J.P.II.)

41. Bojím sa len jedného, že nebudem hodný svojho utrpenia. (Dostojevskij)

42. Človek sám seba nepozná, dokiaľ netrpel. (J.Dutourd)

43. Ak chceš rásť ty sám, stretaj sa so svojimi rozpormi: Vedú ťa k Bohu. To je tá jediná možná cesta. A preto rastieš, ak prijmeš utrpenie. (Exupéry)

44. A preto rastieš, ak prijmeš utrpenie. (Exupéry)

45. Kto nie je schopný urobiť niečo pre druhých, má prinajmenšom povinnosť podieľať sa na ich utrpení bez ďalších poznámok. (F.Fischer)

46. Sme takmer všetci dobrí, pokiaľ nás to nič nestojí. (F.Fischer)

47. Veľká bolesť sa často môže stať najvnútornejším jadrom a najdrahšou cenou života. (T.Fontane)

48. Ak si niekto položí poctivo otázku, či by bol ochotný vymazať z prežitého života prežívanie zafarbené utrpením, potom by asi odpovedal záporne. Množstvo utrpenia nebolo pre neho nenaplnením. Naopak, v utrpení dozrel, ním vyrástol, utrpenie mu dalo viacej, než akýkoľvek iný úspech. (V.E.Frankl)

49. Slasť nie je schopná dať životu človeka nejaký zmysel, a teda nedostatok slasti nemôže životu zmysel vziať. (V.E.Frankl)

50. To, pred čím má utrpenie človeka chrániť, je apatia, umŕtvujúca duševná strnulosť. Dokiaľ trpíme, zostávame duševne nažive. V utrpení dokonca vyzrievame, v utrpení rastieme, činí nás bohatšími a mocnejšími. (V.E.Frankl)

51. Človek, ktorý sa pokúša rozptýliť sa z nešťastia, alebo sa otupiť, neodstraňuje nešťastie zo sveta, ale iba sa zbavuje následkov nešťastia, odstraňuje stav pocitu neľúbosti. Jedná tak, akoby s emocionálnym aktom bol odstránený zo sveta tiež predmet choroby, akoby ho vyobcoval do neskutočnosti. (V.E.Frankl)

52. Máme milovať utrpenie, chudobu, ponižovania, ako svetáci milujú dary, bohatstvá a pocty. (sv.Anton M.Klaret)

53. Skôr sa uteká pred bolesťou než sa miluje rozkoš, pretože láska k rozkoši je menšia než láska k sebazáchove, ku ktorej patrí útek pred bolesťou. (sv.TA II/I q.29 a.3)

54. Je nemožné, aby nejaký smútok, alebo bolesť boli najväčšie zlo. (sv.TA II/I q.35 a.7)

55. Potešenie z nazerania ma Božské zmenšuje pocit bolesti, preto tiež mučeníci vo svojich utrpeniach znesiteľnejšie vydržali bolesť z myšlienky na Božskú lásku. (sv.TA III q.15 a.5)

56. Kristus trpel najväčšiu bolesť vonkajšiu a vnútornú. (sv.TA III q.46 a.5)

57. Viac bolestí mal Kristus nad našimi biedami, než nad svojím utrpením. (sv.TA III q.46 a.6)

58. Najmenší očistcový trest je väčší, než najvyšší trest tu na zemi. (sv.TA III q.46 a.6)

59. Základom každej bolesti je milovanie. (sv.Augustín)

60. Nebojte sa urážok, krížov a smrti, lebo keby škodili človeku, nebol by ich trpel človek, ktorého prirodzenosť si vzal Syn Boží. (sv.Augustín)

61. Cit, ktorý človek znáša najťažšie, je súcit, predovšetkým vtedy, keď si ho zaslúži. Nenávisť je povzbudzujúci liek, udržiava pri živote, inšpiruje pomstu; ale súcit zabíja, oslabuje ešte aj našu slabosť. (Balzac)

62. Čomu my hovoríme náhoda, je možno Božou logikou. (G.Bernanos)

63. Bolesť je otcom a láska je matkou múdrosti. (L.Börne)

What do you think?

Written by admin

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Loading…

0

This Santa Really Can Tell How To Drink And Hack Your Hangover

Čas