Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Láska
PODKATEGÓRIE
Láska
Láskavosť
Manželstvo
Priateľ
Radosť
Rodina
       

MYŠLIENKY

31. Je to paradoxné, ale schopnosť byť sám je predpokladom schopnosti milovať. Kto sa pokúsi byť sám so sebou, pozná, aké je to ťažké. Pocíti nepokoj, nervozitu, či dokonca úzkosť. Bude mať sklon k tomu, aby svoju neochotu pokračovať zdôvodnil úvahou, že to nemá cenu, že je to hlúposť, že to zaberá príliš mnoho času. (E.Fromm)


32. Zatiaľ čo sa vedome bojíme, že nebudeme milovaní, skutočný, i keď väčšinou nevedomý strach je strach pred láskou. Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša lásky vytvorí lásku v milovanom človeku. (E.Fromm)


33. Láska je aktivita; keď milujem, žijem neustále v stave v stave aktívneho záujmu o milovaného človeka, ale nielen o neho či o ňu. Stávam sa totiž neschopným spojiť sa aktívne s milovaným človekom, keď som lenivý, a keď nie som neustále v stave bdelosti, pohotovosti, aktivity. (E.Fromm)


34. Je iluzórne veriť, že človek môže rozdeliť svoj život tak, aby bol tvorivý v oblasti lásky a netvorivý vo všetkých ostatných oblastiach. Tvorivá sila nepripúšťa takú deľbu práce. Schopnosť milovať vyžaduje stav napätia, bdelosti, zvýšenej vitality, ktorý môže byť len dôsledkom tvorivej a aktívnej orientácie v mnoho iných oblastiach života. Ak nie je človek tvorivý v iných oblastiach, nie je tvorivý v láske. (E.Fromm)


35. Slovami sa síce uznáva náboženský ideál lásky k blížnemu, v skutočnosti však naše vzťahy k ľuďom bývajú v najlepšom prípade vedené zásadou slušnosti. Slušnosť znamená nepodvádzať a neklamať pri kšeftovaní s tovarom a službami a tiež nie pri kšeftovaní s citmi. „Dávam ti toľko, koľko ty dávaš mne“, to ako prevládajúce etické pravidlo kapitalistickej spoločnosti platí pre hmotné hodnoty rovnako ako pre lásku. (E.Fromm)


36. Láska závisí na relatívnej absencii narcizmu, vyžaduje rozvoj pokory, objektivity a rozumu. (E.Fromm)


37. Židovsko-kresťanská norma bratskej lásky je niečo celkom iné než etika slušnosti. Znamená milovať svojho blížneho, tj. cítiť sa za neho zodpovedný a zajedno s ním, pričom etika slušnosti znamená necítiť sa zodpovedný a zajedno, ale zachovávať odstup; znamená rešpektovať práva svojho blížneho, nie však milovať ho. (E.Fromm)


38. Ľudia dospievajú k názoru, že hovoriť dnes o láske znamená len stať sa účastníkom všeobecného podvodu; tvrdia, že v dnešnom svete môže milovať len mučeník alebo šialenec, a že teda hovoriť o láske nie je nič iné než kázanie. Hovoria: Chcel by som byť dobrým kresťanom - ale keby som to myslel vážne, musel by som zomrieť od hladu. (E.Fromm)


39. Nedá sa zamilovať - upadnúť do lásky - to je pasivita, dá sa iba stáť, alebo kráčať v láske. V čase získavania je láska aktívna - obdarúva a povzbudzuje druhého, neskôr môže prepuknúť túžba vlastniť. (E.Fromm)


40. Kto nemiluje, ten sa nudí a nudu zaháňa stále novými dráždidlami a chce mať stále viac objektov lásky, namiesto toho, aby skutočne miloval jedného. (E.Fromm)


41. Láska je možná len vtedy, keď dvaja ľudia naviažu styk z centra svojej existencie, teda keď každý z nich prežíva z centra svojej existencie sám seba. (E.Fromm)


42. Láska sa snaží milovanú bytosť vlastniť; nekonečná láska miluje kvôli sebe samej. (K.Gibran)


43. Mám rád tých, ktorí až tak veľmi nevedia, prečo milujú, pretože vtedy milujú naozaj. (A.Gide)


44. Lepšie je byť smutný s láskou, než veselý bez nej. (Goethe)


45. Odkiaľ máme život? Z lásky. bez čoho by sme boli stratení? Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska. (Goethe)


46. Treba zabiť mnoho lások, aby došlo k láske. (Gourmont)


47. Nie sú nešťastné manželstvá, sú nešťastní ľudia a manželstvo ich len ukazuje. (H.Fosdick)


48. Sedem rokov je potrebných, aby sa znova vrátil prvý rok manželstva. (Franc.príslovie)


49. Láska existuje iba k jednej osobe ako takej, k ženskej neosobe žiadna láska existovať nemôže. K nej potom nemôže existovať ani žiadna vernosť: neosobe zodpovedá nevera. (V.E.Frankl)


50. Namiesto toho, aby sa vzájomne hľadali, a tak našli seba samých tým, že by našli onú jedinečnosť, jednorázovosť, ktorá až tak činí druhého milovaniahodným a vlastný život hodným života, vyjdú obidvaja naprázdno. V druhom nájdu iba neosobný typ, ktorý práve letí a ktorému sa chcú podobať. (V.E.Frankl)


51. Láska je individualizovaný partnerský vzťah a stála zmena partnera mu odporuje. (V.E.Frankl)


52. Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva. (B.Franklin)


53. Ľudia sú podivné bytosti. Ako je ľahké stretnúť sa v spoločnosti a aké ťažké je byť vydaný životu vo dvojici. (E.Frenchl)


54. Jadro potreby spojenia, na ktorej závisí život ľudského druhu, je práve mužsko-ženská polarita. (E.Fromm)


55. Keď si muž a žena uvedomili sami seba a jeden druhého, uvedomili si svoju odlúčenosť a rozdielnosť, pretože patria k rôznym pohlaviam. Ale zatiaľ čo poznávajú svoju odlúčenosť, zostávajú si cudzí, pretože sa ešte nenaučili milovať jeden druhého - ako je jasne vidieť z toho, že Adam sa obhajuje tým, že Evu obviňuje, miesto toho, aby ju hájil. Vedomie ľudskej odlúčenosti bez opätovného spojenia láskou je zdrojom cudnosti. Je zároveň i zdrojom pocitu viny a úzkosti. (E.Fromm)


56. Polarita medzi mužskými a ženskými princípmi existuje tiež vo vnútri každého muža a každej ženy. Rovnako ako fyziologicky muž i žena majú hormóny druhého pohlavia, sú bisexuálni i v psychologickom zmysle. Nosia v sebe princíp prijímania i prenikania, hmoty i ducha. Muž - i žena - nájde spojenie vo vnútri seba len v spojení svojej mužskej i ženskej polarity. Táto polarita je základom všetkej tvorivej schopnosti. (E.Fromm)


57. Nie sú vzácne prípady, kedy dvaja „zamilovaní“ ľudia necítia lásku k niekomu inému. Ich láska je v skutočnosti sebectvo vo dvojici, sú to ľudia, ktorí sa navzájom stotožňujú a riešia problém odlúčenosti rozšírením jediného indivídua na dve. (E.Fromm)


58. Láska by mala byť v podstate aktom vôle, rozhodnutím oddať celý svoj život životu iného človeka. V tom je skutočne racionálne jadro idey o nerozlučiteľnosti manželstva, základ mnohých foriem tradičného manželstva, v ktorých si partneri nikdy nevyberajú, ale sú pre seba vyberaní, a predsa sa predpokladá, že sa budú milovať. (E.Fromm)


59. Predpokladá sa, že láska je výsledkom spontánnej citovej reakcie, náhleho prepadnutia neodolateľnému citu. V tejto perspektíve sa pozerá len na zvláštnosti obidvoch ľudí, a nie na to, že všetci muži sú časťou Adama a všetky ženy časťou Evy. Zanedbáva sa jeden významný činiteľ erotickej lásky - vôľa. (E.Fromm)


60. Milovať niekoho nie je len silný cit - je to rozhodnutie, je to úsudok, je to sľub. Keby láska bola len cit, nebolo by základu pre sľub večnej lásky. Cit prichádza a môže prejsť. Ako môžem usudzovať, že bude trvalý, ak môj akt nezahŕňa úsudok a rozhodnutie. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.