Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Cirkev

MYŠLIENKY

1. Hoci Kristus je ženíchom jednej všeobecnej, po celom svete rozšírenej katolíckej Cirkvi, predsa rímska Cirkev stojí na čele ostatných cirkví a to nie na základe nejakých synodálnych konštitúcií, ale dostala primát Pánovým a Spasiteľovým hlasom evanjelia. (sv.Gelázius)


2. Vy ste kameňmi chrámu Otcovho, pripravenými k stavbe Boha Otca, zdvihnutými do výšky strojom Ježiša Krista, ktorým je kríž, pričom používate za lano Ducha Svätého. (sv.Ignác Antiochijský)


3. Povedzte starým - Cirkev bude aj po vás. Povedzte mladým - Cirkev bola aj pred vami. (Ján XXIII.)


4. Bez toho, aby som predtým na to bol myslel, zmienil som sa v rozhovore so svojím štátnym sekretárom 23. januára 1959 o ekumenickom koncile. Prvý, kto bol prekvapený mojím návrhom, som bol ja sám. (Ján XXIII.)


5. Cirkev nezatvára oči ani pred nebezpečenstvom fanatizmu alebo fundamentalizmu tých, ktorí sa domnievajú, že v mene pseudovedeckej alebo pseudonáboženskej ideológie môžu iným ľuďom vnútiť svoju predstavu o tom, čo je pravdivé a dobré. Kresťanská pravda nie je taká. Kresťanskaá viera nie je ideológiou, nechce pestrú sociálnopolitickú skutočnosť vtesnávať do prísnej schémy. (Ján Pavol II.)


6. Neviete, že je oddávna zvykom sem najprv písať a že rozhodnutie má odtiaľ vychádzať? Vyhlasujem vám, čo nás naučil blahoslavený apoštol Peter a pokladám to za známe každému natoľko, že by som o tom nebol písal, keby sa toto nebolo stalo. (Július I.)


7. Buďte s pokorou spojení so svätou Cirkvou, ktorá je v sebe samej bez poškvrny, ale vo svojich sluhoch poškvrnená. Máte Krista, jeho počúvajte, jeho nasledujte. (sv.Kajetán)


8. Cirkev z rozkazu Božieho stojí na čele ľudského pokolenia a je ochrankyňou akejkoľvek zákonitej autority. nepriateľom verejného poriadku je to dobre známe, preto útočia hlavne na Cirkev, aby otriasli základy spoločnosti. Vyhlasujú Cirkev za nepriateľku pravej vzdelanosti. (Lev XIII.)


9. Keď som odišiel od don Bosca, už som sa nemal čo naučiť nového o láske k Sviatosti Oltárnej, k Panne Márii a k pápežovi. (bl.Luigi Orione)


10. Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia. (LG 1)


11. Obrazy Cirkvi - Boží ľud, Ovčinec, Hospodárstvo, Stavba Božia, Rodina, Chrám, Nebeský Jeruzalem, Naša matka, Nepoškvrnená nevesta, Tajomné telo Kristovo. (LG 6,7)


12. Až príliš prirodzená je túžba dostať naspäť všetko, čo nám bolo vzaté. Vrátiť do pôvodného stavu. Ale čo keď ten stav nebol celkom dobrý? Čo keď nám útlak okrem potrebných náležitostí odňal tiež balast, s ktorým sme si nevedeli rady? Pred stáročiami boli cirkevné majetky materiálnym zaistením duchovnej služby cirkvi a okrem toho mnohých jej sociálnych, zdravotníckych, výchovných, vzdelávacích a kultúrnych služieb pre spoločnosť. V modernej dobe sa toto dedičstvo feudálnej ekonomiky stalo záťažou. Tento už bežne používaný príklad upozorňuje na nutnosť vždy a včas dobre zvážiť vlastné požiadavky. Reštaurovanie môže byť krok naspäť, zatarasiť vývoj k novým lepším formám pôsobenia v novej situácii. (O.Mádr)


13. Hnevá nás, že nám ateisti vyčítajú inkvizíciu a evanjelici násilnú rekatolizáciu, bez toho, že by priznali škvrny na svojom konte. Bolo by to od nich šľachetné, ale prečo by sme sa mali nechať predstihnúť v šľachetnosti, prečo radšej nebyť prvý? Viny volajú po odpustení. Nie je rozhodujúce, že sme to neprevádzali osobne. Zdedili sme slávu cirkvi, plaťme i jej dlhy. Keď sa nezriekneme starého zla, ako sa javí podľa dnešného poznania, vzbudíme podozrenie, že s ním súhlasíme pre tento krát, a ktovie, možno i pre budúci krát, keby sa to hodilo. Nie je takéto pokánie nebezpečné, nedávame tým zbraň do ruky neprateľa? Väčšia obava by mala byť z toho, aby sa od nás ľudia neodvrátili preto, že nežijeme podľa pravdy a spravodlivosti. (O.Mádr)


14. Na Jána Pavla II. sa vzťahuje heslo De labore solis - Z práce slnka, a za ním až do konca sveta by mali byť už len dvaja pápeži: Gloria olivae - Sláva olivy a Petrus Romanus - Peter Rímsky. (sv.Malachiáš †1148)


15. Vedomie Cirkvi sa vyjadruje predovšetkým v uvedomení si svojho základného vzťahu ku Kristovi, od ktorého dostáva všetko a ktorému za všetko vďačí a súčasne aj v uvedomení si vzťahu k vlastnému poslaniu (misii) - slúžiť ľudstvu, ku ktorému bola Cirkev povolaná. (Pavol VI.)


16. Veľmi ťa povzbudzujeme, brat môj, aby si pozorne počúval, čo ti odpovie rímsky biskup. Blahoslavený Peter žije stále na svojom stolci a podáva pravú vieru. keby nám aspoň trochu záležalo na pokoji a záujme Cirkvi, nerozhodovali by sme o veciach viery bez rímskeho biskupa. (sv.Peter Chryzológ)


17. Možnosť života v Božej milosti, ospravedlnenia a získania večného života nepredpokladá nevyhnutnosť výslovného poznania Cirkvi a sviatostí. (Pius XII.)


18. Učiteľský úrad má „kompetenciu kompetencie“. (K.Rahner)


19. Cirkev plne prijíma demokratické pravidlá: odmieta pri svojom poslaní používať akúkoľvek inú moc, než je moc tejto pravdy samotnej. Požaduje slobodný priestor pre seba a zároveň plne rešpektuje slobodnú vôľu a slobodné presvedčenie človeka - vie, že ak nebude jej zvestovanie evanjelia a jej vlastné svedectvo presvedčivé, nemá už na scéne demokratickej spoločnosti inú šancu. (kard.Ratzinger)


20. Sám Kristus, aby zabezpečil túto vernosť Božej pravde, prisľúbil Cirkvi zvláštnu pomoc Ducha pravdy a udelil dar neomylnosti tým, ktorým zveril úlohu túto pravdu ďalej podávať a učiť ju. (RH 19 J.P.II.)


21. Je to spoločenstvo učeníkov a vyznavačov, z ktorých každý nasleduje Krista rozdielnym spôsobom, niekedy veľmi uvedomene a dôsledne, inokedy zasa málo uvedomene a veľmi nedôsledne. (RH 21 J.P.II.)


22. Cirkev má svoje chyby krásy. Nech by bola neviem ako škaredá, mám ju rád, pretože je to moja Matka. (P.Rosso)


23. Koncil je zástancom a podporovateľom určitej sekularizácie v správnom zmysle slova, avšak odporcom sekularizmu. (F.Rýpar)


24. Povaha pravej Cirkvi - je ľudská a zároveň božská, viditeľná a pritom oplývajúca neviditeľnými skutočnosťami, horlivá v akcii a oddaná kontemplácii, prítomná vo svete a predsa putujúca. (SC 2)


25. S Jánom a jeho krstom začal čas Krista, s krstom Duchom Svätým bol uvedený čas Cirkvi. (G.Schneider)


26. Iba modlitbou a obetou môžeme byť Cirkvi užitoční. (sv.Terezka)


27. Pošliapte nehanebnicu! (Voltaire)


28. Cirkev musí prijať dialóg so svetom v ktorom žije. Kristus je totiž slovom; Cirkev je nástrojom; Cirkev je dialógom. (ES 67, Pavol VI.)


29. Peter, ty si dozorcom tých, čo mi vybudujú Cirkev na zemi. Ak by chceli stavať niečo nesprávneho, tak ich zastav. Ty si hlavou studne, z ktorej sa čerpá moje učenie, ty si hlavou mojich učeníkov. tebou napojím všetky národy. (sv.Efrém)


30. Lumen gentium je dokument, ktorým Cirkev pozerá na seba. Dokumentom Gaudium et spes Cirkev pozerá von do spoločnosti a hľadá tam svoje miesto a úlohu. (V.Filo)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.