Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Kňaz

MYŠLIENKY

1. Je tiež nutné, aby sme tým, že chceme byť pastieri, otcovia a učitelia, jednali preto ako bratia. (Pavol VI.)


2. Ak náš Spasiteľ natoľko miloval kvet neporušenej čistoty, že sa chcel nielen narodiť z Panny, ale zveril sa opatere panenského pestúna, a to už odvtedy, keď ako dieťa ležal v kolíske, len mi povedzte, komu asi mieni zveriť svoje telo teraz, keď kraľuje v nesmiernej velebnosti na nebesiach. (sv.Peter Damiánsky)


3. Kňazi, profesori a ženy nemajú v obľube humor. Všetky tri stavy chcú, aby si ich ctili. (K.Poláček)


4. Nemohli by byť služobníkmi Kristovými, keby neboli svedkami a rozdávačmi iného života než pozemského a nedokázali by zasa slúžiť ľuďom, keby sa úplne líšili od ich spôsobu života. (PO 3)


5. Aby na svätenca vylial ducha milosti... ako na púšti duch Mojžišov naplnil myseľ sedemdesiatich múdrych mužov, ktorých pomoc Mojžiš používal a tak ľahko ovládal nespočetné zástupy ľudu. (PO 7)


6. Hoci, totiž milosť Božia môže uskutočňovať dielo spásy aj prostredníctvom nehodných služobníkov, predsa Boh spravidla radšej prejavuje svoje podivuhodné skutky skrze tých, čo sa stali vnímavejšími na podnety a vedenie Ducha Svätého, takže pre svoje dôverné spojenie s Kristom a svätosť života môžu povedať s Apoštolom: "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus". (PO 12)


7. Povaha kňazstva si síce zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo sama osebe nevyžaduje, ako je zjavné z praxe prvotnej Cirkvi a z tradície Východných cirkví... (PO 16)


8. Skôr sa vyzývajú, aby vzali na seba dobrovoľnú chudobu, ktorou sa zrejme pripodobňujú Kristovi a stávajú sa pohotovejšími k Božej službe... Svoj príbytok nech si upravia tak, aby sa nezdal nikomu prehnaný a aby nikto, ani ten najchudobnejší sa nikdy nezdráhal doňho vkročiť. (PO 17)


9. Aby spovedník účinne plnil takúto službu, musí mať nevyhnutne nasledujúce ľudské vlastnosti: múdrosť, ohľaduplnosť, schopnosť rozoznávať, ako aj rozhodnosť, ale miernenú láskavosťou a dobrotou. Musí mať tiež hlbokú a dôkladnú prípravu, nielen kusú, ale celistvú a harmonickú, a to v rozličných odboroch teológie, pedagógie a psychológie, v metodológii dialógu a hlavne v živom poznaní Božieho slova a schopnosti podávať ho iným. Ešte dôležitejšie je, aby on sám viedol hlboký a opravdivý duchovný život. Ak má viesť iných po ceste kresťanskej dokonalosti ako služobník pokánia, on sám musí po nej kráčať ako prvý, a to viac skutkami než mnohými rečami; má dokazovať, že naozaj vnútorne prežíva modlitbu, usiluje sa o evanjeliové, božské i mravné čnosti; že verne plní Božiu vôľu, že miluje Cirkev a riadi sa jej učiteľským úradom. (RP 29, J.P.II.)


10. Z kňazských služieb je to nepochybne tá najťažšia a najchúlostivejšia, najnamáhavejšia a najnáročnejšia, ale zároveň aj najkrajšia, prinášajúca najväčšiu vnútornú radosť. (RP 29, J.P.II.)


11. Prijatím tejto sviatosti sa v latinskej Cirkvi vedome a dobrovoľne zaväzujeme k celibátu, preto každý musí robiť všetko, čo je v jeho silách, aby s pomocou Božej milosti prejavoval vďačnosť za tento dar a zostal verný záväzku, ktorý prijal navždy. (RH 21, J.P.II.)


12. Všetky poklesky ľudia kňazovi ochotní odpustiť okrem jedného: keď je služobník štedrého Boha lakomý. (P.Rosso)


13. Don Bosco neurobil krok, nepovedal slovo, jednoducho nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže. (bl.Michal Rua)


14. Manželstvo je ako koleso bicykla. Muž je plášť, ktorý zaručuje pevnosť, žena je dušou, ktorá vnáša citovosť. V celibáte mám byť zasvätený ako galuska - matec. (Stohl)


15. Nikdy som nevidel, nepočul ani nečítal, že by kňazi boli obľúbení v niektorom národe, kde je kresťanstvo náboženstvom krajiny. Nič ich nemôže urobiť populárnymi tak, ako určitý stupeň prenasledovania. (J.Swift)


16. Cítim v sebe kňazské povolanie... Ale kým si želám byť kňazom, obdivujem a závidím sv.Františkovi z Asissi jeho pokoru, cítim sa povolaná napodobňovať ho a zrieknuť sa vznešenej hodnosti kňazstva. (sv.Terezka)


17. Hoci sa kňaz každý deň dotýka najsvätejších vecí, neposväcuje sa automaticky. (A.Tkáč)


18. Ak kňaz nemiluje Ježišovu Matku, musí milovať inú ženu. (A.Tkáč)


19. Kňaz by nemal mať sebavedomie, ale Bohavedomie - vedomie Boha v sebe. (E.Žilineková)


20. Túžime, aby biskup nebol hierarchom, teda „psvätným vladárom“, ale skôr „hiero-dulos“, teda Božím sluhom, a ešte radšej otcom i bratom. Túžime, aby radšej než „cirkev učiaca“ bol prvým svedkom našej spoločnej viery. Podobne túžime i po takých kňazoch. Nechceme kňazstvo ani s posvätným zdaním a magickou funkciou, ani úradné a svetské. Kňazstvo je skutočnosť eschatologická! Jeho podstata spočíva v radikálnej oddanosti Kristovi a veci ľudských bratov. (J.Zvěřina)


21. Spojenie duchovnej služby s civilným povolaním nechápem len ako záležitosť vnútenú mimoriadnymi pomermi, ale ako veľkú šancu a perspektívnu cestu svedectva a služby cirkvi v radikálne sekularizovanej spoločnosti. (J.Zvěřina)


22. Jeden kňaz dokáže urobiť viac poriadku ako desať žandárov. (XY)


23. Keď lúče tohto slnka sa nijako nepoškvrnia špinou z dotyku, keď prechádzajú cez zapáchajúce miesta, tým menej sa obmedzuje nehodnosťou vysluhujúceho sila toho, ktorý to viditeľné slnko stvoril. A tak aj tento zle vysluhujúc dobré veci iba sebe samému škodil. Lebo ním vysluhovaná neporušiteľná sviatosť poskytla iným dokonalosť svojej sily. (Anastázius II.)


24. Kňaz umiera alebo od práce, alebo od neresti. (don Bosco)


25. Kňaz je služobníkom všemohúcnosti Božej, je nástrojom nebeskej pravdy. (A.Bourdoise)


26. Ak je kňaz priemerný, skončí skôr v pekle ako v očistci. (sv.Jozef Cafasso)


27. Kto som? Ľudská bytosť, ktorá sa v slabosti a hriešnosti považuje za brata všetkých ľudí, všetkých rás všetkých častí sveta. Kresťan, ktorý sa obracia ku kresťanom a s otvoreným srdcom, ekumenicky, k ľuďom akejkoľvek viery a ideológie. Biskup katolíckej cirkvi, ktorý podľa Kristovho vzoru prichádza nie preto, aby sa mu slúžilo, ale aby slúžil. (H.Camara)


28. Historicky sa dá dokázať, že vždycky skôr, než cirkev začala s reformami do hĺbky, vracala sa k chudobe. Začnime sami s odbúravaním svojich titulov Eminencia, Excelencia, Ctihodnosť! Zbavme sa tej náruživosti považovať sa za šľachticov, vzdajme sa svojich znakov a hesiel! Zjednodušme sami spôsob jak sa obliekame! Nepodmieňujme svoju mravnú silu a autoritu tým, v akej značke auta jazdíme! Všimnime si pozorne, kde bývame. (H.Camara)


29. Ukázalo sa, že veľká časť kňazov v dôsledku vysokého veku, zlého zdravotného stavu, nekvalitného vzdelania, dlhoročného odtrhnutia oficiálnych cirkevných štruktúr od intelektuálneho života a ich izolácie od vývoja cirkvi vo svete nie je schopná sa náležite orientovať v novej situácii a adekvátne na ňu reagovať. (H.Carrier)


30. Západné ľudstvo prechádza od kňaza k psychiatrovi. (V.Gebsattel)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.