Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Liturgia

MYŠLIENKY

1. Preto je každá liturgická služba ako dielo Krista kňaza a jeho Tela, tj. Cirkvi obzvlášť posvätným úkonom, ktorému sa čo do účinnosti nevyrovná tým istým titulom a v tom istom stupni nijaká iná cirkevná činnosť. (SC 8)


2. Dbať nielen na to, aby sa pri liturgických úkonoch zachovali predpisy platného a dovoleného vysluhovania, ale aj na to, aby sa na nich veriaci zúčastňovali vedome, aktívne a s úžitkom. (SC 11)


3. Pobožnosti - zreteľ na liturgické obdobie - v súlade s liturgiou, aby sa od nej odvodzovali a k nej ľudí privádzali. (SC 13)


4. Posvätná liturgia nech patrí v seminároch a rehoľných študijných domoch medzi povinné a dôležitejšie učebné predmety. (SC 16)


5. Nech každý, tak celebrant ako aj veriaci, koná len to a všetko to, čo prináleží jeho funkcii. (SC 28)


6. Aj miništranti, predčitatelia, komentátori a členovia kostolného spevokolu konajú skutočnú liturgickú službu. (SC 28)


7. Čokoľvek nie je v mravoch národov nerozlučne spojené s poverami a bludmi, žičlivo hodnotí a nakoľko môže, zachováva nedotknuté, ba niekedy to pripustí aj do liturgie. (SC 37)


8. Majú vzdávať vďaky Bohu a nepoškvrnenú obetu prinášať nielen rukami kňaza, ale spolu s ním, a tak sa majú učiť obetovať seba samých. (SC 48)


9. Najmä pri sv. omšiach, ktoré sa celebrujú v nedeľu a zasvätené sviatky za účasti ľudu, nech sa homília nevynechá bez vážnej príčiny. (SC 52)


10. Som ochotná položiť život za najmenší liturgický príkaz. (sv.Terézia)


11. Ceremónie - Rimania konali v meste Caere po dobytí Galie obrady. (M.Valerius)


12. Boh siedmeho dňa po svojich dielach odpočinul v sebe. Aj my máme v ňom odpočívať po jeho a svojich dielach. (sv.TA I q.73 a.2)


13. Ceremónie - dary bohyni plodov Ceree. (sv.TA II/I q.97 a.2)


14. Je nevyhnutné pri poklone Bohu užívať nejakých telesných vecí, aby nimi ako nejakými znameniami bola myseľ povzbudená k duchovným úkonom, ktorými sa pripája k Bohu. (sv.TA II/II q.81 a.7)


15. V príkaze o svätení Pánovho dňa je mravné to aby si človek určil nejakú dobu vo svojom živote na spojenie s božským. (sv.TA II/II q.122 a.4)


16. Uctievame ostatky mučeníkov, aby sme uctievali toho, ktorého sú mučeníkmi, uctievame služobníkov, aby česť služobníkov prešla na Pána. (sv.TA III q.35 a.6)


17. Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky. (sv.T.Aquinský)


18. Nastal cirkevný zvyk, že sa neslúži oltárna obeť na hodvábe, ani farebnej látke, ale na poľnom ľane, ako bolo telo Pánovo pochované v čistom plátne. (sv.Béda)


19. Nemožno vylúčiť, že prehnaná triezvosť v liturgii, ba i v sakrálnych budovách, môže byť jednou z príčin, odvádzajúcich nemálo ľudí od kostola a od Cirkvi, aby hľadali „vytrženie“ extázu, ktorú už nenachodia v bohoslužbe, v náhradnej extáze - šport, móda, príroda, sex. (Günthör Ib 126)


20. Okolo roku 500 boli kostoly orientované na východ. Ranné slnko vždy zažiarilo najskôr do apsidy. Kňaz sa obracal smerom k „Svetlu“, teda chrbtom k ľudu. (Hanus)


21. Kvapka vody neznamená nič, ale keď sa spojí s oceánom, nadobudne jeho silu a nesmiernosť. (Chautard)


22. Je potrebné, aby veriaci v deň Pánov prestali byť ľuďmi stroja a pozemského zhonu, nech sa naozaj zdržiavajú práce nielen služobnej, ale aj inej. (Ján XXIII.)


23. Najmenší skutok Cirkvi je viac na úžitok ako všetky ostatné diela. (sv.Ján z Kríža)


24. V deň, ktorý sa volá dňom slnka, dňom zmŕtvychvstania, všetci tí, čo sa nachádzajú v meste, alebo na vidieku, sa schádzajú na spoločné slávenie. (sv.Justín)


25. Bez týchto dvoch darov by som nemohol dobre žiť; lebo Božie slovo je svetlo mojej duše a tvoja Sviatosť chlieb života. (Kempenský)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.