Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Duch

MYŠLIENKY

1. Birmovaním sme posilňovaní do boja, preto sa znamenie nosí na čele ako na zrejmom mieste. (sv.TA III q.72 a.9)


2. Každý má Ducha Svätého v takej miere, v akej miluje Kristovu Cirkev. (sv.Augustín)


3. Hriechy proti Duchu Svätému: zúfať nad odpustením hriechov alebo bez zásluh spoliehať na Božie milosrdenstvo, v zatvrdlivosti mysli uzavrieť posledný deň, nekajúcnosť, pochodňami závisti napádať bratstvo, pohŕdať pravdou. (sv.Augustín)


4. Bázeň uvádza lásku, ako ihla uvádza niť. (sv.Augustín)


5. To je beh sveta! Žiadne z vecí nemajú trvanie. (Euripides)


6. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. (Gal 5,22-23)


7. Duch svätý dáva múdrosť proti hlúposti, rozum proti strnutiu mysle, radu proti unáhlenosti, statočnosť proti strachu, umenie proti nevedomosti, pobožnosť proti tvrdosti a bázeň proti pýche. (sv.Gregor Veľký)


8. Na všetkých veriacich prichádza Duch svätý, ale iba na prostredníkovi vždy zvlášť ostáva. (sv.Gregor Veľký)


9. V aramejčine je slovo „duch“ ženského rodu. (sv.Hieronym)


10. Sviatosť svojou účinnosťou vtedy vtlačí do duše znak, keď nenájde prekážku protiviacej sa vôle. (Inocent III.)


11. Duch Svätý je duša našej duše. (sv.Irenej)


12. Lebo nie každá túžba je od Ducha Svätého, i keď sa človekovi zdá byť správna a dobrá. (Kempenský)


13. Často oheň horí v tebe, ale neplápolá čistým, bezdymným plameňom. (Kempenský)


14. Dve moci idú svetom, duch a meč, ale duch je mocnejší. (Napoleon)


15. Zotrvávali na modlitbách... Duch sa nevyšpekulúvava, duch sa vymodlieva. (P.Rosso)


16. Duch svätý doplňuje tam, kde niečo nájde. Teda prosiť o dar ale aj študovať. (P.Rosso)


17. Dobré duchovné vedenie sa má končiť šťastným zánikom. Vtedy vedený je už sám naučený citlivo vnímať hlas Ducha a iba občas potrebuje nejakú duchovnú radu od človeka. Sám sa totiž naučil objavovať hlas Ducha vo Svätom písme a v náuke Cirkvi. (P.Rosso)


18. Krst je bránou do domu, birmovanie je cesta po schodoch a stredom domu na vyvýšených stupňoch je stôl - eucharistia. (P.Rosso)


19. Pri birmovaní sa značí telo a duša sa ozbrojuje. (Tertulián)


20. Neodpustiteľnosť hriechov proti Duchu Svätému nie je na strane Boha, ktorý chce všetky hriechy odpustiť, ale na strane človeka, ktorý pre tvrdosť srdca sa zriedka otvorí milosti Ducha Svätého. (F.Tondra)


21. Keď v deň Turíc Duch Svätý naplnil Pánových učeníkov, nebol to začiatok daru, ale rozšírenie veľkodušnosti. Lebo už patriarchovia, proroci, kňazi a všetci svätí, ktorí žili v dávnych dobách, boli oživovaní posväcujúcou činnosťou tohto Ducha... aj keď miera darov nebola vždy rovnaká. (sv.Lev Veľký)


22. Že hriech rúhania proti Duchu Svätému je neodpustiteľný vykladajú učitelia trojmo: 1, Je to nekajúcosť až do konca a neodpúšťa sa žiadnym spôsobom. 2, Preto, že si zaslúži ak sa týka jeho samého, aby mu nebol odpustený, keď sa týka trestu 3, Alebo ak sa týka viny - keď vylučuje to, čím sa deje odpustenie hriechov. (sv.TA I q.64 a.2)


23. Rozum, keď znamená nadprirodzené svetlo k poznaniu, je jeden zo siedmich darov Ducha Svätého. (sv.TA II/II q.8 a.1)


24. Predmetom bázne je budúce zlo. (sv.TA II/II q.19 a.1)


25. Opovážlivý hreší, nie že by príliš myslel na Božie milosrdenstvo, ale že pohŕda jeho spravodlivosťou. (sv.TA II/II q.21 a.2)


26. Hrešiť s predsavzatím vytrvať v hriechu, z nádeje na odpustenie, sa nazýva opovážlivosť. Ale nie, ak sa to deje s predsavzatím kajať sa z toho, čo totiž hriech zľahčuje. (sv.TA II/II q.21 a.2)


27. Opovážlivosť je pustiť sa do diela, ktoré je nad sily. Ale nie vtedy, ak sa to deje v nádeji na Božiu pomoc. (sv.TA II/II q.21 a.3)


28. K dobrej rade sa žiada troje - náležitý cieľ, dobrý prostriedok a vhodný čas. (sv.TA II/II q.51 a.1)


29. Dar rady - Je vlastné rozumovému tvorovi, aby sa hýbal k nejakému dielu skúmaním rozumu, ktoré sa nazýva radou. (sv.TA II/II q.52 a.1)


30. Niekto to má od Boha, čo treba vykonať v tých veciach, ktoré sú nutné ku spáse. (sv.TA II/II q.52 a.1)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.